Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Zasady przyjmowania uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

Szkoła prowadzi listy zapisów uczniów do poszczególnych klas. Pod tym linkiem znajdą Państwo elektroniczny formularz rejestracyjny.

Rekrutacja do klas pierwszych

Przy przyjmowaniu dzieci do klas pierwszych bierzemy pod uwagę: 
- wyniki testu dojrzałości szkolnej, 
- wyniki obserwacji pedagogicznej prowadzonej w czasie zajęć ruchowych i plastycznych przez komisję złożoną z pracowników pedagogicznych szkoły, 
- posiadanie rodzeństwa w szkole, 
- kolejność zgłoszenia. 

Listy osób przyjętych do klasy pierwszej będą ogłaszane do 30 marca każdego roku. 

Rekrutacja do klas wyższych

O przyjęciu do klas wyższych decydują rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz rozmowa z wychowawcą klasy. 

Listy osób przyjętych zatwierdza Rada Pedagogiczna. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.